top of page

לתפיסתי, ישנה חשיבות רבה למפגש של הרכז/ת הפדגוגי עם רכזי המקצוע בבית הספר, מפגש שהוא שדה לחשיבה, לשיח וליצירת שפה בית ספרית.

 

מה בערכה?

בערכה כלים לבניית סדנה ולהובלתה ו־8 סדנאות מוכנות מראש.  

ערכה מקורית זו נוצרה כדי לטייב את מפגשי הרכז הפדגוגי, הוותיק או החדש, מול רכזי המקצוע, ולהעניק למשתתפים השראה וכלים סדנאיים ופרקטיים, שיסייעו בקידום עמדות ותהליכים ארגוניים ופדגוגיים בבית הספר.

 

בערכה תוכלו למצוא:

סדנאות – שמונה סדנאות מפורטות ומגוונות במבנה אחיד, המזמנות דיון, חשיבה, יצירה והשראה, בהתאם לנושאים פדגוגיים מובילים לאורך השנה.

 

נושאי הסדנאות: מבחנים, ישיבות צוות, הובלת שינוי, שוויון הזדמנויות בחינוך, גיוון אמצעי הוראה, ארגז כלים ומפגש סיכום שנה.

היקף כל סדנה כ־90 דקות (מומלץ לקיים סדנה אחת לחודש), על מנת לאפשר שיח מעמיק, משתף, מגוון וחווייתי.

ניתן להשתמש בסדנאות בשלמותן וניתן להשתמש בחלק מהן או במתודות ובעזרים השונים בהקשרים אחרים, ואף לערוך שינויים על פי הצורך וההיכרות עם השטח והצוות.

 

עזרים נלווים בערכה – קלפי שיח, משחקים ומתודות לגיוון דרכי הוראה, ובהם: משחקי קלפים, משחקי קובייה, שאלות שיח, שאלות זהות מקצועית, סימנייה ועוד; מאמרים אקדמיים, סרטונים ואיורים מעוררי השראה; טיפים והמלצות, כגון: המלצות לעיצוב סדנה, מודל שלבים בהתמודדות עם אתגרים, טיפים ליצירת מוטיבציה ועוד.

לכל סדנה חוברו מתודות ועזרים שונים, שבהן ניתן להשתמש בהזדמנויות מגוונות, כחלק מסדנה, שיעור או כל מפגש עמיתים אחר.

שימוש נכון בסדנאות ובעזרים שבערכה יסייע להתמקצעות אנשי הצוות, להעצמתם ולרתימתם וכן למיצוב הרכז הפדגוגי מול רכזי המקצוע על כן חשוב כי לצד הכלים המגוונים יוכל הרכז הפדגוגי להביא לידי ביטוי את תובנותיו ואת תפיסת עולמו בכל אחד מהנושאים.    

 

הערכה מסודרת בתיקייה לפי נושאים והרכיבים כולם באיכות הדפסה גבוהה. 

עלות הערכה: 550 ₪, לא כולל משלוח.

ערכה לרכז/ת פדגוגי/ת

550.00 ₪מחיר
    bottom of page