top of page

ועוד ציונים בלוח השנה

כ"ט בנובמבר כ"ט בנובמבר ומגש הכסף

כ"ט בנובמבר - מתוך פורטל הרצליה - דרורה וינר

תכנית החלוקה - רקע

כ"ט בנובמבר - פעילות לתלמיד

כ"ט בנובמבר - אתרים מומלצים

יום המשפחה

יום המשפחה - שיעור אחר

יום המשפחה בכיתה שלך - קדמה

יום האישה הבינלאומי - משרד החינוך

טיפוח תקשורת בן אישית

מה בין גרגיר לקליפה - סיפור על זכויות וחובות - דליה לזר

תפריט הזכויות

זכויות האדם

זכויות האדם - שיעור אחר

כבוד האדם

יום זכויות האדם - משרד החינוך

זכויות התלמיד - משרד החינוך

אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

דף לתלמיד: דע את זכויותיך

פעילות חברי המועצה בנושא זכויות הילד

הצהרת זכויות הילד

מצגת: זכויות הילד - שרון רחמים

מצגת: חוק זכויות התלמיד - טובה בן ארי

מצגת: יום זכויות הילד - בולים

פעילות: יום המשפחה

תפזורת

אתר הטלוויזיה החינוכית: יום זכויות הילד

זכויות הילד - פלייר מעוצב


יום השפה העברית

תחיית השפה העברית - שרון רחמים

האקדמיה ללשון העברית

תחיית השפה העברית

סרטון: בסוכה יושנים או ישנים?

מצגת: בשפה העברית, סדנא למורים - שרון רחמים

מצגת: יום השפה העברית - שרון רחמים

מצגת: מאיפה בא הביטוי הזה?

פעילות: אליעזר בן יהודה

סדנה למורים: השפה העברית - שרון רחמים

כתבה: כל בוקר בבית ספר - 5 דקות של עברית

bottom of page