top of page

תעודה ומשוב

התעודה האלטרנטיבית שלי - מורה בפיג'מה תעודה לעצמי

תעודות - מבית לב לדעת תעודות - פסג"ה בת ים אמצע שנה - חלוקת תעודות - קדמה

משוב מקדם למידה - פורטל עובדי הוראה

תעודה חלופית - נשמח להשלים את שם היוצר

הערכה עצמית לשכבה ה' - בי"ס מעבר אפק

מה שלומי ומה מצבי - נשמח להשלים את שם היוצר

דף הערכה לתלמידים לקראת יום הורים - שיר כרמי

‎⁨הערכה עצמית בצבעים - טלי אלמגור

משוב אישי - בי"ס יסודי ממלכתי יגאל אלון

משוב אישי לשכבה ד' - בי"ס יסודי ממלכתי יגאל אלון

הערכה עצמית שלי - נשמח להוסיף את שם היוצר

מסכמים מחצית בימי קורונה - חמ"ד

קלפי שיח: מסיימים מחצית - הדס נעים

משחק: טאקי מחצית - אופיר ויצמן

שיר: לקראת תעודות - יואב שטרנברג

מצגת: על ציונים תעודות וימי הורים - נשמח להשלים את שם היוצר

מאמר: חייבים לשנות את התעודה - איך ליצור תעודה מחוללת שינוי - חובב יחיאלי

bottom of page